Privacy statement Hotel in Egmond

Hotel in Egmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit Privacy Statement verduidelijkt hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: avg@zuiderduin.nl (het e-mailadres van een van onze hotels).

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het hotel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt het volgende met zich mee:

 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze te allen tijde respecteren.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en deze doelen vindt u verderop in dit Privacy Statement.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming mochten wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van een reservering
 • Het uitbrengen van een offerte
 • Het versturen van (optie)bevestigingen
 • Het verstrekken van informatie n.a.v. het geboekte verblijf
 • Het versturen van nieuwsbrieven (mits u daar toestemming voor heeft gegeven)
 • Het verstrekken van informatie in verband met gevonden voorwerpen

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Legitimatie en indien van toepassing een kenteken (bij de check-in)
 • Betaalinformatie ten behoeve van overeenkomsten, zoals een IBAN-nummer en een betalingskenmerk

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij geven geen

persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt, dienen wij mee te werken en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden mits u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gastgegevens worden tot 2 jaar na uitcheck bewaard, om zodoende eventuele vervolgreserveringen die u wilt maken voor u te vereenvoudigen. De gegevens zullen automatisch 2 jaar na uitcheck worden verwijderd. Indien u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan kunt u dit kenbaar maken via avg@zuiderduin.nl (het e-mailadres van een van onze hotels).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Back-up van belangrijke gegevens
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma
 • De systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
 • Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot het systeem met gegevens

In het hotel zijn in een aantal openbare ruimtes bewakingscamera’s aanwezig.

Deze dienen ter voorkoming van diefstal of vernieling en voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers. De beelden worden maximaal twee weken bewaard. Indien er een incident is vastgelegd dan worden de betreffende beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. De beelden worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek beelden bij ons opvraagt, dienen wij mee te werken en zijn dan verplicht deze af te geven.

Cookies

Het hotel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het hotel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door onze verwerkers. Daarnaast hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen u uiteraard vragen om legitimatie, voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mocht u, nadat wij contact met elkaar hebben gehad, niet tevreden zijn over het resultaat, dan betreuren wij dat uiteraard. U hebt dan het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).